Privacybeleid

Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens op de website www.infusoescomhistoria.pt (hierna ook “website” genoemd).

De gebruiker van de website dient deze Privacy Policy aandachtig te lezen telkens hij de website gebruikt, aangezien deze zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd (controleer de datum van de actualisering aan het begin van de tekst).

1.Definitie

1.1. Onder persoonsgegevens wordt verstaan informatie, ongeacht aard en drager, met inbegrip van geluid en beeld, betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 1. Controle en nationale toezichthoudende autoriteit

2.1 De entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van de gebruikers van de website www.infusoescomhistoria.pt, in het bijzonder de categorieën van verzamelde gegevens, de manier waarop ze worden verwerkt en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, is Infusões com História, Lda, BTW-nummer 514280697 adres, Praça da Liberdade, 275, 3700-611 Cesar, mobiele telefoon: +351931131966 e-mail: info@infusoescomhistoria.pt, hierna Infusões com História.

2.2 Nationale Controleautoriteit

De nationale toezichthoudende autoriteit is de Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD):

Av. D. Carlos I, 134 – 1.º 1200-651 Lisboa; geral@cnpd.pt

 1. Persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

3.1 Cookies: Deze website maakt gebruik van cookies om de dienstverlening te verbeteren. Sommige cookies zijn essentieel om de geboden functionaliteit te garanderen, terwijl andere bedoeld zijn om de prestaties en de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies maken het mogelijk statusinformatie vast te leggen terwijl u surft en wanneer u terugkeert naar een bepaalde website, waarbij HTTP-sessies worden bijgehouden. U moet onze website niet blijven bezoeken na de cookiewaarschuwing als u niet akkoord gaat met het gebruik ervan. Voor meer informatie over de cookies die door deze website worden gebruikt en hoe u deze kunt beheren en wijzigen, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

3.2 Contactformulier: indien u rechtstreeks via de website contact wenst op te nemen met INFUSÕES COM HISTÓRIA, dient u het daartoe bestemde formulier in te vullen, dat u in het menu onder “Contact” kunt vinden. Er zal u om een aantal persoonlijke gegevens worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, locatie en contactgegevens. Het verzamelen van deze gegevens heeft alleen tot doel het mogelijk te maken uw contact te beantwoorden en u de informatie te verstrekken die u nodig hebt.

3.3 Klantenrekening: om een klantenrekening aan te maken, worden gegevens verzameld zoals naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en fiscaal identificatienummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat tussen u en Infusões com História kan worden gesloten, alsmede voor de naleving van precontractuele afspraken.

3.4 Nieuwsbrieven: INFUSÕES COM HISTÓRIA biedt de bezoekers van haar website de mogelijkheid om zich te abonneren op een gratis nieuwsbrievendienst. Het doel van deze dienst is de abonnees op de hoogte te brengen van relevante informatie binnen de interessegebieden van de door INFUSÕES COM HISTÓRIA aangeboden diensten. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, dient u noodzakelijkerwijs uw e-mailadres op te geven. U kunt het abonnement op de nieuwsbriefdienst te allen tijde opzeggen, eenvoudigweg door de daartoe strekkende aanwijzingen te volgen die zich aan het einde van elke nieuwsbrief bevinden.

3.5 De Gebruiker garandeert dat de aan INFUSÕES COM HISTÓRIA verstrekte persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw zijn en wordt verantwoordelijk voor het meedelen van elke wijziging ervan.

 1. Verstrekking van gegevens aan derden

4.1 Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde dienstverleners die INFUSÕES COM HISTÓRIA bijstaan bij de uitoefening van zijn activiteit. Indien de verstrekking van persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is, zal INFUSÕES COM HISTÓRIA, voor zover mogelijk, alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de verstrekking en het voorgenomen gebruik van de gegevens duidelijk worden aangegeven.

4.2 Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt om:

Te voldoen aan wettelijke vereisten of aan die van bevoegde overheids- of gerechtelijke instanties; te voldoen aan de vereisten die noodzakelijk zijn voor het instellen of voeren van een gerechtelijke procedure of voor de verdediging in een gerechtelijke procedure;

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden meegedeeld aan de politie of gerechtelijke autoriteiten overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en op formeel verzoek van de autoriteiten met het oog op de preventie van fraude jegens ons (fraudebestrijdingsdiensten).

 1. Bewaartermijn van uw gegevens

5.1 Navigatiegegevens zullen alleen worden opgeslagen totdat de cookies verlopen binnen de periode aangegeven in ons Cookiesbeleid en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de daarin aangegeven doeleinden.

5.2 De gegevens die u ons toestuurt door middel van de contactformulieren die op de website beschikbaar zijn gesteld, zullen uitsluitend en alleen worden gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen verstrekken, en zoals gevraagd, alsmede om de taken uit te voeren die voortvloeien uit het contract dat tussen de partijen tot stand zal komen, in het geval van de aankoop van onze producten en precontractuele afspraken.

5.3 Aankoopinformatie: informatie die wij gebruiken om de bestelling te verwerken, zoals het winkelwagentje, betalingsinformatie (creditcardnummer), aflevergegevens, verzend- en factuuradres of klantordernummer, is bedoeld om de bestelling te verwerken, de betaling te bevestigen, de bestelde producten te leveren, omruiling, retourzendingen en terugbetalingen te doen, indien van toepassing.

5.4 Het e-mailadres dat u opgeeft om onze nieuwsbrieven te ontvangen, wordt bewaard totdat u zich afmeldt.

 1. Opslag van uw Persoonsgegevens

De door INFUSÕES COM HISTÓRIA verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen op externe servers met beperkte toegang, die zich in gecontroleerde faciliteiten bevinden.

 1. Overdracht van gegevens naar het buitenland

Indien de levering van bepaalde diensten door INFUSÕES COM HISTÓRIA met zich meebrengt dat persoonsgegevens van gebruikers buiten Portugal worden doorgegeven voor transportdoeleinden, zal INFUSÕES COM HISTÓRIA zich strikt houden aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, met name wat betreft het bepalen van de geschiktheid van een dergelijk land met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de vereisten die bij transport van toepassing zijn.

 1. Veiligheidsmaatregelen

Om ongeoorloofde openbaarmaking of toegang te voorkomen en om een correct gebruik van de persoonsgegevens van Gebruikers te waarborgen, maakt INFUSÕES COM HISTÓRIA gebruik van passende en redelijke fysieke, technische en administratieve procedures om de informatie die het verzamelt en verwerkt te beveiligen, teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking, verlies, misbruik, wijziging, verwerking of toegang, evenals tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.

Daartoe maakt het systeem gebruik van het HTTP-protocol met een extra beveiligingslaag door middel van het SSL/TLS-protocol (HTTPS), codeert het de informatie om ervoor te zorgen dat deze niet kan worden onderschept wanneer deze via het netwerk wordt verzonden en heeft het authenticatiesysteem/ toegangscontrole (login en wachtwoord) en het gebruik van firewalls ingevoerd.

 1. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de dienstverlening te verbeteren. Sommige cookies zijn essentieel om de geboden functionaliteit te garanderen, terwijl andere bedoeld zijn om de prestaties en de gebruikerservaring te verbeteren. U moet onze website niet blijven bezoeken na de cookiewaarschuwing als u niet akkoord gaat met het gebruik ervan. Voor meer informatie over de cookies die door deze website worden gebruikt en hoe u deze kunt beheren en wijzigen, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

 1. Rechten van de betrokkene

Overeenkomstig de geldende wetgeving hebt u recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om te verzoeken dat deze worden gewist, zich te verzetten tegen de verwerking ervan en de beperking of overdraagbaarheid ervan te verkrijgen, voor zover van toepassing.

 

U kunt er ook bezwaar tegen maken dat uw gegevens worden gebruikt om uw klantenprofiel op te stellen; in dat geval zult u geen gebruik kunnen maken van gepersonaliseerde aanbiedingen of diensten. Bovendien kunt u op elk moment vragen om geen communicatie meer van ons te ontvangen voor marketing- en reclamedoeleinden.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door rechtstreeks contact op te nemen met INFUSÕES COM HISTÓRIA

– per post: ADRES

– per e-mail: info@InfusõescomHistória.com

 1. Aansluiting op sociale netwerken

Wij staan verbinding met sociale netwerken toe, maar zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy- en veiligheidsbeleid. Wij raden u aan ze te controleren.

Wij raden aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze sociale netwerken te analyseren, om precies te weten hoe zij de persoonsgegevens van de gebruikers gebruiken, alsook de procedure om de behandeling van deze gegevens te elimineren of te beperken.

 1. Kinderen

INFUSÕES COM HISTÓRIA verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de leeftijd van achttien jaar. Als u jonger bent dan achttien jaar, geef ons dan geen persoonlijke gegevens. Indien u van mening bent dat een minderjarige INFUSÕES COM HISTÓRIA persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op en wij zullen alles in het werk stellen om deze persoonsgegevens uit onze databanken te verwijderen.

 1. Toepasselijk recht

In geval van een geschil of klacht van welke aard dan ook in verband met deze website, is de Portugese wet van toepassing, ongeacht de toepasselijke collisieregels. Onverminderd het indienen van een klacht bij de nationale controle-instantie die in punt 2.2 wordt genoemd, komen de partijen overeen dat alle acties of gerechtelijke procedures die voortvloeien uit of verband houden met dit privacybeleid, onder de jurisdictie van de Portugese rechtbanken vallen en komen zij overeen elk geschil met betrekking tot deze aangelegenheid voor te leggen aan de jurisdictie van het Gerechtshof van het district Aveiro.

 1. Bijwerkingen van het huidige privacybeleid

Dit privacybeleid is aan wijzigingen onderhevig. De datum van de laatste bijwerking van dit document wordt aangegeven in de legenda “Bijgewerkt op”, in de kopregel van dit document. De wijzigingen aan dit Privacybeleid zullen van kracht worden op het moment van de publicatie ervan op de website.